นักลงทุน

การลงทุนความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 9% ต่อปี

เอซีซี แคปปิตอล เป็นตัวกลางช่วยดำเนินการในการซื้อ -ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างนักลงทุนและ ผู้ขายฝากให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในส่วนของนิติกรรมสัญญาระหว่างนักลงทุนหรือผู้ซื้อฝาก และผู้ขายฝาก จะต้องดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินพื้นที่ตามโฉนด ที่กฎหมายกำหนด การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ขายฝากนั้น นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ 9-15% ต่อปี โดยการลงทุนขายฝากกับ เอซีซี แคปปิตอล มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับ การลงทุน
 • 01
  ลงทะเบียนข้อมูลเบื้องต้น กับเอซีซี แคปปิตอล ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 • 02
  พิจารณาทรัพย์สินจากข้อมูลและรายละเอียดจากเอซีซี แคปปิตอล
 • 03
  จองสิทธิ์การลงทุน พร้อมชำระเงินมัดจำ
 • 03
  นัดทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมชำระเงิน และรับโฉนดที่ดิน
 • สนใจ ลงทุน
  เงื่อนไขและข้อตกลงการขายฝาก

  1. เอซีซี แคปปิตอล ให้บริการเฉพาะนักลงทุนที่ลงทะเบียนข้อมูลกับทางเอซีซี แคปปิตอล ช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ พรบ.คอมพิวเตอร์

  2. ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายฝากจะแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเอซีซี แคปปิตอล และทาง ช่องทางอื่นๆ ของเอซีซี แคปปิตอล ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูล หากนักลงทุนต้องการลงทุนในทรัพย์สิน รายการใดสามารถแสดงความจำนง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอซีซี แคปปิตอล

  3. มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อฝากจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน และผลตอบแทน การลงทุนอยู่ที่ 9-15% ของวงเงินขายฝาก

  4. นักลงทุนที่ประสงค์ลงทุน ทรัพย์ขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอล จะต้องทำการจองสิทธิ์การลงทุน และ ชำระเงินมัดจำเป็นวงเงินจำนวน 1% ของราคาขายฝาก แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท เพื่อยืนยันว่านักลงทุน มีความต้องการลงทุนในทรัพย์ขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอล จริง และในระหว่างดำเนินการเพื่อทำสัญญาซื้อฝาก นั้น นักลงทุนจะจัดเตรียมเงินทุนพร้อมสำหรับการทำสัญญาขายฝากตามที่ได้ตกลงกันไว้ หากนักลงทุนทำผิด สัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด นักลงทุนยินยอมให้เอซีซี แคปปิตอล ยึดเงินมัดจำทั้งหมด

  5. เงินมัดจำจองสิทธิ์การลงทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินขายฝาก

  6. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนขายฝากตามที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์ขาย ฝากยกเลิกการทำสัญญาในระหว่างดำเนินการ เอซีซี แคปปิตอล จะดำเนินการคืนเงินมัดจำจองสิทธิ์การลงทุน ให้กับนักลงทุนเต็มจำนวน

  7. การจัดหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายฝาก หรือความต้องการเงินทุน เป็นหน้าที่ของแอส เสท พลัส ในการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั่วไป ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ ได้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ใดมีนักลงทุนต้องการมากกว่า 1 ราย ทางเอซีซี แคปปิตอล จะดำเนินการพิจารณา แนวทางตามความเหมาะสมและแจ้งให้นักลงทุนทราบอีกครั้ง

  8. เอซีซี แคปปิตอล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบข้อมูล ประกาศต่างๆ กฎระเบียบ เงื่อนไข รวมถึงข้อความใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมของสังคมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ซื้อฝากหรือนักลงทุนไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปดำเนินการหา ประโยชน์ต่อได้ ไม่ว่าบางส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเอซีซี แคปปิตอล เป็นลายลักษณ์ อักษรแล้วเท่านั้น

  9. นักลงทุนหรือผู้ซื้อฝากรับทราบและเข้าใจกฎหมายซื้อ-ขายฝาก ทราบถึงหน้าที่ของผู้ซื้อฝากเป็น อย่างดี เมื่อผู้ขายฝากต้องการไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากคืน ตามระยะเวลาการตกลงทำสัญญาขายฝาก โดยอายุสัญญาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนคืนได้ตามวันที่ระบุในสัญญาหรือก่อนครบกำหนด สัญญาได้ ผู้ซื้อฝากยินยอมให้ผู้ขายฝากสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าจะ ครบกำหนดสัญญา ทางเอซีซี แคปปิตอล จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ขาย ฝากในทุกกรณี

  10. เอซีซี แคปปิตอล จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหลังการทำนิติกรรมสัญญาซื้อ-ขาย ฝาก ณ กรมที่ดิน แล้วเสร็จ ในกรณีที่พบว่าข้อมูลหรือทรัพย์สินไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ โดยทางเอซีซี แคปปิตอล ไม่เคยรับทราบ หรือรับรู้ข้อมูลดังกล่าวมาก่อน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังของผู้ขายฝาก เอง หรือหน่วยงานของรัฐ และรวมถึงสาเหตุอื่นๆ

  11. ผู้ซื้อฝากหรือนักลงทุนรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย และระหว่างสัญญาซื้อ-ขายฝาก จนกว่าจะครบกำหนดระยะสัญญา ผู้ซื้อฝากยินยอมให้ผู้ขายฝากพักอาศัย และสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน ดังกล่าวได้จนกว่าจะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนการขายฝาก

  12. ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากหรือนักลงทุนทำผิดสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญากับเอซีซี แคปปิตอล ข้อ หนึ่งข้อใด ทางเอซีซี แคปปิตอล มีสิทธิยกเลิกบริการได้ทันที โดยผู้ซื้อฝากหรือนักลงทุนยินยอมให้ริบเงินมัดจำที่ ได้ชำระไว้เต็มจำนวน และยินยอมให้เอซีซี แคปปิตอล เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและเงื่อนไข พร้อมดอกเบี้ยตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

  บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

  944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16
  ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 •   064-542-8665
 •   info@acccapital.co.th
 • ติดตามเรา
  © 2022 by ACC CAPITAL COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.