ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์
เงื่อนไข

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.Asset-plus.co.th โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของคุณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจาเพื่อรับทราบถึงข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นข้อปฎิบัติต่อผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทุกคน

เกี่ยวกับ ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.Asset-plus.co.th แต่เพียงผู้ เดียว มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 35 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวง พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วัตถุประสงค์

บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจ ากัด จัดท าเว็บไซต์ www.Asset-plus.co.th โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารและแสดงข้อมูล ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรือด าเนินการใช้ จ่ายอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขายฝาก” กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า “นักลงทุน” บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด เป็นเพียงสื่อกลางการประสานงานและอำนวย ความสะดวกทางด้านข้อมูลเท่านั้น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”

เนื้อหา

1. เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของผู้ให้บริการ ซึ่งครอบคลุม ถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วิดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดถือเป็นสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด ทั้งสิ้น ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข จัดเก็บ ถ่ายโอน หรือลอกเลียนแบบในทุกกรณี เว้นแต่มีการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” แล้วเท่านั้น

2. บทความ การตีความ และข้อสรุปต่างๆ เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่ง หรืออาจเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ความเห็นของผู้ให้บริการ เว้นแต่จะมีการแจ้งไว้ท้ายข้อมูล นั้นๆ แต่เป็นข้อมูลที่นำมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แต่ทางผู้ให้บริการมิอาจรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์เพื่อใช้

ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเว็บไซต์เพื่อ ความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิก

1. ผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้จะต้องให้ข้อมูลการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสามารถ ตรวจสอบได้ทุกประการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” ซึ่งข้อมูลสมาชิกดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของ ผู้อื่น หากผู้ให้บริการตรวจพบความผิดปกติใดๆของสมากชิกรายนั้นจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีโดยมิ ต้องบอกกล่าว

2. สมาชิกของเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งสมาชิกดังกล่าวจะเป็นหรือไม่เป็นผู้ขายฝากหรือนักลงทุนของ บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด หรือไม่ก็ได้หรือเป็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ใช้บริการเอง โดยสมาชิกได้

ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้แล้ว 3. สมาชิกสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และต้อง รับผิดชอบการกระทำต่างๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลที่สมาชิกได้เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ทางผู้ ให้บริการจะไม่รับผิดชอบข้อมูลหรือความเสียหายที่เกิดจากสมาชิกในทุกกรณี

4. ผู้ให้บริการมีมาตรการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะ เว้นแต่จะมีการสอบถามและขออนุญาตจากลูกค้า หรือ สมาชิกเป็นรายบุคคลไป ขอบเขตการรับผิดชอบ

1. ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใดๆ กับข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น หากเกิดการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีกับสมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทจะถือว่าสมาชิกหรือผู้ใช้งาน ดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสีย และสร้างความเสียหายให้กับผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้เต็มจำนวน

2. ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ เว้นแต่สมาชิกจะ ยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์นี้แต่เพียงฝ่ายเดียว

3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ได้ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในทุกกรณี รวมถึง ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ด้วยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  •   064-542-8665
  •   info@acccapital.co.th
  • ติดตามเรา
    © 2022 by ACC CAPITAL COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.