ผู้ขายฝาก

เอซีซี แคปปิตอล เป็นตัวกลางช่วยดำเนินการในการซื้อ - ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้ขายฝาก และนักลงทุนให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในส่วนของนิติกรรมสัญญาระหว่างผู้ขายฝาก และนักลงทุนหรือผู้ซื้อฝาก จะต้องดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินพื้นที่ตามโฉนด ที่กฎหมายกำหนด การขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ขายฝากจะได้ราคาทรัพย์ที่ 50% ของราคาประเมินราชการ และ ชำระค่าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 9% ต่อปีหรือดอกเบี้ยและวงเงินตามที่ตกลงกัน โดยการขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอล มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับ ขายฝาก
 • 01
  ลงทะเบียนข้อมูลกับเอซีซี แคปปิตอล ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือสามารถโทรติดต่อทีมงานได้
  ทันทีที่เบอร์ 064-542-8665 หรือ 02-027-8809
 • 02
  ทีมงานติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูล (ในเวลาทำการ) พูดคุย ให้คำปรึกษา พิจารณาข้อมูลทรัพย์สิน เบื้องต้น และสรุปวงเงิน
 • 03
  สรุปวงเงิน ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขต่างๆ และจัดส่งเอกสารหลักฐาน
  ทำสัญญาขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอล
 • 04
  เอซีซี แคปปิตอล จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการเสนอนักลงทุนพิจารณาทรัพย์
 • 05
  นัดทำนิติกรรมสัญญาขายฝากต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมรับเงิน
  **การทำสัญญาขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอลเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงการขายฝาก
 • สนใจ ขายฝาก
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอล

  1. เอซีซี แคปปิตอล จะให้บริการกับผู้ขายฝากที่ลงทะเบียนกับเอซีซี แคปปิตอล ทางช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ พรบ.คอมพิวเตอร์ Act

  2. ผู้ขายฝากจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน (รับเฉพาะ น.ส.4 จ) หรืออสังหาริมทรัพย์ที่นำมา ขายฝากเท่านั้น

  3. มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาขายฝากจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน การตกลงทำสัญญาขายฝากกับเอซีซี แคปปิตอล ผู้ขายฝากจะต้องวางเงินหลักประกันการทำ สัญญาไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือตามแต่ตกลงกับเอซีซี แคปปิตอล เพื่อยืนยันว่าผู้ขายฝากจะไม่นำทรัพย์สิน ดังกล่าวไปดำเนินการขายฝากกับบุคคลอื่น หรือกระทำการใดๆที่เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอซีซี แคปปิตอล ในระหว่างการจัดหาผู้ลงทุน และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันที่ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ กรม ที่ดินแล้วเสร็จ หากผู้ขายฝากทำผิดสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้ขายฝากยินยอมให้เอซีซี แคปปิตอลยึดเงิน หลักประกันทั้งหมด

  4. การจัดหานักลงทุนหรือผู้ซื้อฝากเป็นหน้าที่ของเอซีซี แคปปิตอล โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ขายฝากต่อนักลงทุน หรือในกรณีที่นักลงทุนต้องการทราบข้อมูลของผู้ขายฝากบางส่วน ทางเอซีซี แคปปิตอลจะสอบถามความสมัครใจผู้ขายฝากในการให้ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเราเห็นถึงความสำคัญในการเก็บ รักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นสำคัญ

  5. ข้อมูลที่ผู้ขายฝากนำเสนอต่อเอซีซี แคปปิตอล จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ และ ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปดำเนินการขายฝากกับผู้อื่น หรือนำข้อมูลที่ทางเอซีซี แคปปิตอลจัดทำไปหาประโยชน์ต่อได้ ไม่ว่าจะแค่บางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเอซีซี แคปปิตอล เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

  6. เอซีซี แคปปิตอล มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ คัดกรอง ลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออก และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบข้อมูล ประกาศต่างๆ กฎระเบียบ เงื่อนไข รวมถึงข้อความใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ระเมิดสิทธิของผู้อื่น ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมของสังคมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  7. ผู้ขายฝากมีหน้าที่ชำระค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขายฝากต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน ดังนี้

  - ค่านิติกรรมสัญญา 3,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์และระยะทางการ เดินทางไปทำนิติกรรมสัญญา
  - ค่าใช้จ่าย ณ กรมที่ดิน ประกอบด้วย - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมิน - ค่าธรรมเนียมคำขอ - ค่าอากรณ์แสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน
  - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  - ค่าพยานเจ้าหน้าที่ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  -ชำระค่าดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน หรือคิดเป็น 9% ต่อปี กับผู้ซื้อฝากตามมูลค่าขายฝาก ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา หรือตามแต่ตกลงกับผู้ซื้อฝากเป็นรายกรณีไป
  - ค่าดำเนินการของเอซีซี แคปปิตอล คิดเป็น 3-5% ของมูลค่าขายฝาก โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันที่ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะสัญญา หรือผู้ซื้อฝาก เอซีซี แคปปิตอล จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

  8.เอซีซี แคปปิตอล จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหลังการทำนิติกรรมสัญญาซื้อ - ขายฝาก ณ กรมที่ดิน แล้วเสร็จ ในกรณีที่พบว่าข้อมูลหรือทรัพย์สินไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ โดยเอซีซี แคปปิตอล ไม่เคยรับทราบ หรือรับรู้ข้อมูลดังกล่าวมาก่อน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังของผู้ขายฝาก เอง หรือหน่วยงานของรัฐ และรวมถึงสาเหตุอื่นๆ

  9. เอซีซี แคปปิตอล ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือเนื้อหาของผู้ขายฝาก ที่เป็นการละเมิด สิทธิของบุคคลอื่น ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของประเทศ โดยไม่ จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ขายฝากจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ รวมถึงข้อมูลของเอซีซี แคปปิตอล ได้อีกต่อไป

  บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

  944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16
  ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 •   064-542-8665
 •   info@acccapital.co.th
 • ติดตามเรา
  © 2022 by ACC CAPITAL COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.